Tenaga Kependidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Dony Eko Saputro, S.Pd.I.
2. Sutriyono, S.Si.
3. Ethik Susiawati Purnomo, S.Si.
4. Anif Yuni Muallifah, S.Pd.I.